Logo FSSR

Podanie CV v tranzite - SK015

Odosielateľ - odsek 2
Príjemca - odsek 8
Tovarové položky
Tovarové položky (záznam č.1) +/-
Uvádza sa druh vyhlásenia kódmi:
T1 - vonkajší tranzit Spoločenstva
T2 - vnútorný tranzit Spoločenstva
T2F - tovar, ktorého pohyb sa uskutočňuje v rámci režimu vnútorný tranzit Spoločenstva, v súlade s článkom 340c ods. 1 Nariadenia Komisie č. 2454/93

AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh vyhlásenia" (Header.Type of declaration) obsahuje kód "T-".
POTOM údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / Druh deklarácie" (Goods item.Type of declaration) je povinný,
INAK údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / Druh deklarácie" (Goods item.Type of declaration) nesmie byť použitý.
Týka sa zmiešanej zásielky (T1 + T2) a teda kódy T1, alebo T2 sa uvádzajú na tlačive Zoznam položiek. Je možné použiť iba kód "T1" alebo "T2".
 
Vypĺňa sa iba časť a) s výnimkou preukázania statusu tovar Spoločenstva. Uvádza sa alfabetický kód (a2) pre členský štát vývozu / odoslania tovaru AK je deklarovaná len jedna krajina odoslania, potom údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Krajina odoslania" (Header.Country of dispatch/export code) je povinný, POTOM údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / Krajina odoslania" (Goods item.Country of dispatch/export code) sa nepoužíva, INAK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Krajina odoslania" (Header.Country of dispatch/export code) sa nepoužíva a údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / Krajina odoslania" (Goods item.Country of dispatch/export code) je povinný.
 
Do odseku 17a sa uvádza posledná krajina určenia, ktorá je známa v čase vývozu. Používajú sa (a2) kódy krajín AK je deklarovaná len jedna krajina určenia, POTOM údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Krajina určenia" (Header.Country of destination code) je povinný, a údaj "TOVAROVÁ POLOŽKA / Krajina určenia" (Item.Country of destination code) sa nepoužíva, INAK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Krajina určenia" nemôže byť uvedený, a údaj "TOVAROVÁ POLOŽKA / Krajina určenia" (Item.Country of destination code) je povinný.
 
Uvádza sa opis tovaru - obchodný opis s uvedením obchodného názvu a bližšej špecifikácie (technický opis, chemické značky, evidenčné a výrobné čísla) potrebnej pre zatriedenie tovaru do podpoložky spoločného colného sadzobníka. Ak je požadované vyplatenie vývozných náhrad na deklarovaný tovar nachádzajúci sa v prílohe II nariadenia Komisie (EHS) č. 565/80 o vyplatení vývozných náhrad vopred na poľnohospodárske produkty, ktorý je spracovaný podľa schválenej receptúry, uvádza sa tu registračné číslo schválenia receptúry pridelené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.
 
Uvádza sa kód jazyka v ktorom bol vyplnený text údaja.
 
Uvádza sa poradové číslo položky v colnom vyhlásení.

Číslo položky (Item.Item number) sa používa vždy keď údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Počet položiek" (Header.Total number of items) je "1" .

Údaj "Číslo položky" (Item.Item number) je v tom prípade = "1". Každý údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / Číslo položky" (Item.Item number) je jedinečný v rámci deklarácie. Číslo položky musí byť uvádzané vo vzostupnej sekvencii začínajúcej "1".
   
Uvádza kód tovaru pozostávajúci aspoň zo šiestich čísel harmonizovaného opisu tovaru a systému používania kódov. Avšak, ak to vyžaduje legislatíva Spoločenstva, použije sa podpoložka z kombinovanej nomenklatúry. Tento odsek sa uplatní, len ak tranzitné colné vyhlásenie predkladá osoba, ktorá zároveň predkladá colné vyhlásenie, kde je uvedená podpoložka kombinovanej nomenklatúry, alebo sa tranzitné colné vyhlásenie vzťahuje na tovar uvedený v prílohe č. 44c (citlivý tovar) vykonávacieho nariadenia, alebo to vyžadujú predpisy Spoločenstva (napr. systém NCTS).

AK údaj "KÓDY CITLIVÉHO TOVARU / Kód citlivého tovaru" (Goods Item.SGI Codes.Sensitive goods code) je uvedený, POTOM údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / Kód tovaru" (Goods item.Commodity code) je povinný, INAK údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / Kód tovaru" (Goods item.Commodity code) je nepovinný.

Údaj je povinný pokiaľ element "ZABEZPEČENIE / Druh zabezpečenia" (Guarantee.Guarantee type) je "2" alebo "9"

Ak je použitá skupina údajov "KÓDY CITLIVÉHO TOVARU" (Item.Sensitive goods), potom prvých 6 znakov údaja "TOVAROVÉ POLOŽKY / Kód tovaru" (Item.Commodity code) musí byť zhodných s niektorým s kódov tovaru v číselníku Zoznam kódov citlivého tovaru.

Tovar musí byť identifikovaný v údaji "TOVAROVÉ POLOŽKY / Kód tovaru" (Item.Commodity code) minimálne na 6 a maximálne na 8 miest harmonizovaného systému.

 
Keď tovary rozdielneho typu sprevádzané jedným sprievodným tranzitným dokladom sú ložené spolu takým spôsobom, pri ktorom nie je možné rozlíšiť hrubú hmotnosť každého typu tovaru., potom údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / Hrubá hmotnosť" (Goods item.Gross mass) nie je vyžadovaný pri každej tovarovej položke, ale musí byť uvedený aspoň v jednej tovarovej položke.
 
Uvádza sa vlastná hmotnosť tovaru uvedeného v odseku 31. Vlastná hmotnosť je čistá hmotnosť tovaru bez akýchkoľvek obalov.
 
Používajú sa tieto kódy:
A - Úhrada v hotovosti
B - Platba kreditnou kartou
C - Úhrada šekom
D - Inak (napríklad platba na účet)
H - Elektronický bezhotovostný bankový prevod
Y - Vlastník účtu s prepravcom
Z - Bez úhrady vopred

AK nie je atribút "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Bezpečnosť" (Header.Security) uvedený, POTOM skupina/atribút nemôže byť použitý INAK je skupina/atribút nepovinná(ý), s výnimkou že sa na atribút/skupinu vzťahujú dodatočné podmienky alebo pravidlá.

Ak je tento údaj použitý, mal by byť vyplnený na úrovni "TOVAROVÁ POLOŽKA" len v prípade, ak má rozdielne hodnoty pre každú položku. inak môže byť použitý len na úrovni "TRANZITNÁ OPERÁCIA".

AK je atribút "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Spôsob platby prepravného" (Header.Transport charges / Method of Payment) uvedený, POTOM atribút nemôže byť uvedený INAK je atribút nepovinný.

 
AK je deklarovaná len jedna krajina odoslania, potom údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Krajina odoslania" (Header.Country of dispatch/export code) je povinný, POTOM údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / Krajina odoslania" (Goods item.Country of dispatch/export code) sa nepoužíva, INAK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Krajina odoslania" (Header.Country of dispatch/export code) sa nepoužíva a údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / Krajina odoslania" (Goods item.Country of dispatch/export code) je povinný.

Ak je rovnaké "Obchodné referenčné číslo" ("Commercial reference number") uvedené pre všetky tovarové položky, bude použitý atribút " Obchodné referenčné číslo" (Commercial reference number) na úrovni tranzitnej operácie. Na úrovni tovarových položiek atribút "Obchodné referenčné číslo" "Commercial reference number" potom nesmie byť uvedený.
Identifikačný znak OSN pre nebezpečný tovar (podľa ADR) je osobitné poradové číslo (4 číslice) prideľované v systéme Spojených národov látkam a druhom tovaru uvedených v zozname najčastejšie prepravovaného nebezpečného tovaru. Tovar je v takomto prípade prepravovaný pod ADR.

AK nie je atribút "TRANZITNÁ OPRÁCIA / Bezpečnosť" (Header.Security) uvedený, POTOM skupina/atribút nemôže byť použitý INAK je skupina/atribút nepovinná(ý), s výnimkou že sa na atribút/skupinu vzťahujú dodatočné podmienky alebo pravidlá.
 
Uvádza sa hodnota tovaru v tovarovej položke. Hodnota sa uvádza v jednotnej mene EUR maximálne na 2 desatinné miesta.
 
Odosielateľ - TP - odsek 2

Príjemca - TP - odsek 8

Nákladové kusy - odsek 31 +/-
Nákladové kusy - odsek 31 (záznam č. 1)
Uvádzajú sa značky a čísla nákladových kusov.
 
Uvádza sa kód jazyka v ktorom bol vyplnený text údaja.
 
Používajú sa kódy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 38 vykonávacieho nariadenia.

AK údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Druh nákladových kusov" (Item.Packages.Kind of packages) obsahuje "VOĽNE" (UNECE kódy balení 21: 'VQ', 'VG', VL', 'VY','VR' alebo 'VO'), POTOM údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Značky a čísla nákladových kusov" (Item.Packages.Marks and number of packages) je nepovinný, údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Počet nákladových kusov" (Item.Packages.Number of packages) sa nepoužíva, údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Počet kusov" (Item.Packages.Number of pieces) sa nepoužíva, INAK AK údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Druh nákladových kusov" (Item.Packages.Kind of packages) obsahuje "NEBALENÉ" (UNECE kód balenia 21 : = 'NE' "NF" alebo "NG"), POTOM údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Značky a čísla nákladových kusov" (Item.Packages.Marks and number of packages) je nepovinný, údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Počet nákladových kusov" (Item.Packages.Number of packages) sa nepoužíva, údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Počet kusov" (Item.Packages.Number of pieces) je povinný, INAK údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Značky a čísla nákladových kusov" (Item.Packages.Marks and number of packages) je povinný, údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Počet nákladových kusov " (Item.Packages.Number of packages) je povinný a údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Počet kusov" (Item.Packages.Number of pieces) sa nepoužíva.
   
Uvádza sa počet nákladových kusov.

Hodnota nula ("0") je považovaná ako platné číslo (hodnota) pre tento údaj.

V prípade, že údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY/NÁKLADOVÉ KUSY/Počet nákladových kusov" (Item.Packages.Number of packages)=´0´ potom musí existovať najmenej jedna sekcia GOODS Item s rovnakou hodnotou údaju "TOVAROVÉ POLOŽKY/NÁKLADOVÉ KUSY/Značky a čísla nákladových kusov" (Item.Packages.Marks and number of packages) a atribútom "TOVAROVÉ POLOŽKY/NÁKLADOVÉ KUSY/Počet nákladových kusov" (Item.Packages.Number of packages) s hodnotu väčšou ako ´0´.

AK údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Druh nákladových kusov" (Item.Packages.Kind of packages) obsahuje "VOĽNE" (UNECE kódy balení 21: 'VQ', 'VG', VL', 'VY','VR' alebo 'VO'), POTOM údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Značky a čísla nákladových kusov" (Item.Packages.Marks and number of packages) je nepovinný, údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Počet nákladových kusov" (Item.Packages.Number of packages) sa nepoužíva, údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Počet kusov" (Item.Packages.Number of pieces) sa nepoužíva, INAK AK údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Druh nákladových kusov" (Item.Packages.Kind of packages) obsahuje "NEBALENÉ" (UNECE kód balenia 21 : = 'NE' "NF" alebo "NG"), POTOM údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Značky a čísla nákladových kusov" (Item.Packages.Marks and number of packages) je nepovinný, údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Počet nákladových kusov" (Item.Packages.Number of packages) sa nepoužíva, údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Počet kusov" (Item.Packages.Number of pieces) je povinný, INAK údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Značky a čísla nákladových kusov" (Item.Packages.Marks and number of packages) je povinný, údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Počet nákladových kusov " (Item.Packages.Number of packages) je povinný a údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Počet kusov" (Item.Packages.Number of pieces) sa nepoužíva.
 
Uvádza sa počet kusov.

AK údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Druh nákladových kusov" (Item.Packages.Kind of packages) obsahuje "VOĽNE" (UNECE kódy balení 21: 'VQ', 'VG', VL', 'VY','VR' alebo 'VO'), POTOM údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Značky a čísla nákladových kusov" (Item.Packages.Marks and number of packages) je nepovinný, údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Počet nákladových kusov" (Item.Packages.Number of packages) sa nepoužíva, údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Počet kusov" (Item.Packages.Number of pieces) sa nepoužíva, INAK AK údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Druh nákladových kusov" (Item.Packages.Kind of packages) obsahuje "NEBALENÉ" (UNECE kód balenia 21 : = 'NE' "NF" alebo "NG"), POTOM údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Značky a čísla nákladových kusov" (Item.Packages.Marks and number of packages) je nepovinný, údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Počet nákladových kusov" (Item.Packages.Number of packages) sa nepoužíva, údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Počet kusov" (Item.Packages.Number of pieces) je povinný, INAK údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Značky a čísla nákladových kusov" (Item.Packages.Marks and number of packages) je povinný, údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Počet nákladových kusov " (Item.Packages.Number of packages) je povinný a údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Počet kusov" (Item.Packages.Number of pieces) sa nepoužíva.
 
Uvádza sa evidenčné číslo dodaného tovaru (lenv prípade predchádzajúceho režimu tranzit)

Uvedené "NÁKLADOVÉ KUSY / RDT" (ITEM.Packages.RDT) číslo musí existovať v evidencii a musí byť v stave "Uvoľnené".

Uvedené "NÁKLADOVÉ KUSY / RDT" (ITEM.PACKAGES.RDT) číslo musí byť uvedené aj v sekcii predchádzajúcich dokladov na danej položke (ITEM.PREVIOUS DOCUMENTS.Previous document reference), kde typ daného predchádzajúceho dokladu (ITEM.PREVIOUS DOCUMENTS.Previous document type) musí byť zo zoznamu dokladov RDT (720,722,740,741,750,820,821,822,952,955,T2F,T2M)
 

Odosielateľ - TP - Bezpečnosť

Príjemca - TP - Bezpečnosť

Colný úrad odoslania - odsek A
Uvádza sa kód colného úradu odoslania zo zoznamu kódov colných úradov.

Prvé dva znaky údaja "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Evidenčné číslo" (Header.Reference number) musia byť "SK".

Colný úrad uvedený v tomto údaji musí mať v zozname colných úradov v údaji "KOMPETENCIA COLNÉHO ÚRADU / Rola colného úradu" (Customs office information.Customs Office Timetable.Customs Office Timetable Line.Customs Office Role / Traffic Competence.Role) uvedený kód" DEP"

   
Hlavný zodpovedný - odsek 50
Uvádza sa obchodné meno pri právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo priezvisko a meno pri fyzickej osobe.
   
Uvádza sa ulica a číslo domu
   
Uvádza sa kód zo zoznamu kódov krajín
   
Uvádza sa poštové smerové číslo
   
Uvádza sa mesto alebo obec
   
Uvádza sa kód zo zoznamu kódov jazykov na označenie jazyka, v ktorom je uvedené meno a adresa
 
Uvádza sa: a)právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie - číslo EORI

b)slovenské fyzické osoby - RČ ( Rodné číslo )

AK údaj "HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ / Krajina" (Principal.Country code), alebo "SCHVÁLENÝ ODOSIELATEĽ / Krajina", alebo "DEKLARANT NA MIESTE URČENIA / Krajina" (Trader at destination.Country code), alebo "ZÁSTUPCA / Krajina" (Representative.Country code), alebo "ODOSIELATEĽ / Krajina" (Consignor.Country code), alebo "PRÍJEMCA / Krajina" (Consignee.Country code), alebo "ODOSIELATEĽ - BEZPEČNOSŤ / Krajina" (Consignor - security.Country code), alebo "PRÍJEMCA - BEZPEČNOSŤ / Krajina" (Consignee - security.CountryCode) obsahuje kód "SK" POTOM údaj "TIN" je povinný, INAK údaj "TIN" je nepovinný.

AK skupina údajov "VÝSLEDOK KONTROLY" (Control result) je použitá alebo údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Ukazovateľ špecifických okolností" (Header.Specific circumstance indicator) sa rovná "E" a prvé dva znaky údaja "ÚRAD ODOSLANIA / Evidenčné číslo" (Customs office of departure.Reference number) sú kódom krajiny EÚ (v číselníku Krajiny majú v stĺpci Kód režimu krajiny údaj "EEC") POTOM údaj je povinný INAK je nepovinný

AK údaj "ÚDAJE O ZÁRUKE / Číslo potvrdenia o záruke (GRN)" (Guarantee reference.Guarantee reference number) je uvedený POTOM je údaj povinný, INAK je údaj povinný len podľa NC005.
 
Uvádza sa číslo držiteľa karnetu TIR.

Štruktúra ID držiteľa karnetu TIR je nasledovná:

AAABBBXXX…X

AAA - 3 znakový kód krajiny napr. SVK - Slovensko
BBB – 3 číselný kód národného záručného združenia napr. 040 – Česmad Slovakia
XXX…X – poradové číslo identifikujúce konkrétneho držiteľa (maximálne 10 číslic)

AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh vyhlásenia" (Header.Type of declaration) je 'TIR',
POTOM údaj "HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ / ID držiteľa karnetu" (Principal.TIR Holder ID) je povinný,
INAK nemôže byť uvedený
 
Uvádza sa kód zastupenia:
1 - Bez zastúpenia
2 - Zástupca v prípade priameho zastúpenia v zmysle článku 5 ods. 2 prvá odrážka Colného kódexu
3 - Zástupca v prípade nepriameho zastúpenia v zmysle článku 5 ods. 2 druhá odrážka Colného kódexu.
   
Uvádza sa číslo povolenia zjednodušeného postupu.

AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Zjednodušený postup" (Header.Simplified procedure flag) obsahuje kód "1" POTOM údaj "HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ / Číslo povolenia zjednodušeného postupu" (Principal.Simplified procedure number) je povinný INAK nesmie byť použitý
 
Tranzitný colný úrad - odsek 51
Colný úrad určenia - odsek 53
Uvádza sa kód colného úradu určenia zo zoznamu kódov colných úradov.

Colný úrad uvedený v tomto údaji musí mať v zozname colných úradov v údaji "KOMPETENCIA COLNÉHO ÚRADU / Rola colného úradu" (Customs office information.Customs Office Timetable.Customs Office Timetable Line.Customs Office Role / Traffic Competence.Role) uvedený kód" DES".

V prípade ak sa údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh vyhlásenia" (Header.Type of declaration) rovná "TIR", potom prvé dva znaky údaju "ÚRAD URČENIA / Referenčné číslo" (Customs office of destination.Reference number) musia obsahovať kód krajiny EÚ. T.z., kód krajiny, ktorá má v číselníku Krajiny uvedený kód "EEC".
   
Zabezpečenie - odsek 52
Zabezpečenie - odsek 52 (záznam č.1) +/-
Uvádza sa kód druhu zabezpečenia .

Ak údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh vyhlásenia" (Header.Declaration type) je "TIR", POTOM údaj "ZABEZPEČENIE / Druh zabezpečenia" (Guarantee.Guarantee type) je povinný a musí obsahovať hodnotu "B". INAK údaj "ZABEZPEČENIE / Druh zabezpečenia" (Guarantee.Guarantee type) rovný "B" nesmie byť použitý.

V prípade, ak údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh vyhlásenia" (Header.Declaration type) je "T2" colný úrad odoslania a určenia sa nachádzajú v zmluvnej strane Spoločenstvo (v číselníku Zoznam kódov krajín v stĺpci CountryRegimeCode=EEC), potom najmenej dve skupiny údajov "TRANZITNÝ COLNÝ ÚRAD" (Customs office of transit) musia byť použité.

   
Bezpečnosť
Kódom označený údaj na označenie špecifických okolností, na základe ktorých dotknutý deklarant požaduje výhody vyplývajúce z týchto okolností.

A - Poštové a expresné zásielky
B - Lodné a letecké zásoby
C - Cestná doprava
D - Železničná doprava
E - Schválené hospodárske subjekty

Tento údaj je potrebné uviesť iba v prípade, keď výhody vyplývajúce zo špecifických okolností požaduje osoba podávajúca predbežné colné vyhlásenie. Tento údaj sa nemusí poskytnúť iba v prípade, keď ho možno automaticky a jednoznačne odvodiť od ostatných údajov, ktoré poskytol deklarant.
 
Používajú sa tieto kódy:
A - Úhrada v hotovost
i B - Platba kreditnou kartou
C - Úhrada šekom
D - Inak (napríklad platba na účet)
H - Elektronický bezhotovostný bankový prevod
Y - Vlastník účtu s prepravcom
Z - Bez úhrady vopred
 
Označenie prepravného dokladu, ktoré sa vzťahuje na prepravu tovaru na colné územie a z colného územia. Patrí sem kód pre druh prepravného dokladu uvedený v prílohe 38 vykonávacieho nariadenia, za ktorým nasleduje identifikačné číslo príslušného dokladu.
Tento údaj je alternatívou k osobitnému referenčnému číslu zásielky [unique consignment reference number – UCR], ak toto číslo nie je k dispozícii. Poskytuje väzbu na iné užitočné zdroje informácií.
Výstupné predbežné colné vyhlásenie pre lodné a letecké zásoby: číslo faktúry alebo nákladného listu. Vstupné predbežné colné vyhlásenia pre cestnú dopravu: tieto informácie sú poskytnuté v prípustnej miere a budú obsahovať odkaz na karnet TIR ako aj na nákladný list CMR.

Ak je rovnaké "Obchodné referenčné číslo" uvedené pre všetky tovarové položky, bude použitý atribút " Obchodné referenčné číslo" na úrovni tranzitnej operácie. Na úrovni tovarových položiek atribút "Obchodné referenčné číslo, potom nesmie byť uvedený.
Osobitné číslo priradené tovaru, a to na príchod, dovoz, odchod a vývoz. Použijú sa kódy Svetovej colnej organizácie (World Customs Organisation, WCO) (ISO15459) alebo rovnocenné kódy.
Predbežné colné vyhlásenia: predstavujú alternatívu k číslu prepravného dokladu, ak toto číslo nie je k dispozícii.

AK údaj "TRANZITNA OPERÁCIA / Druh dopravy na hranici" je "4" alebo "40" POTOM je údaj povinný a pozostáva z čísla letu (IATA/ICAO) a má formát an..8 an..3 - povinný prefix identifikácie leteckého operátora an..4 - povinné číslo letu a1 - nepovinný suffix INAK je atribút nepovinný a jeho formát nemá obmedzenia
 
Uvádza sa kód (pokiaľ je k dispozícii v kódovanej verzii) námorného prístavu, letiska, nákladného terminálu, železničnej stanice alebo iného miesta, kde sa tovar vyloží z dopravného prostriedku použitého na prepravu, ako aj názov krajiny, v ktorej sa toto miesto nachádza. Cestná a železničná doprava- ak takýto kód nie je k dispozícii, uvedie sa názov miesta s maximálnou možnou mierou presnosti. Prvé tri znaky musia obsahovať kód krajiny a za ním musí byť bodka napr. RU.Moskva
 
Uvádza sa kód jazyka v ktorom bol vyplnený text údaja
 
Trasa - odsek D
Dopravca
Odosielateľ - bezpečnosť
Príjemca - bezpečnosť