Logo FSSR

Podanie PCV v dovoze - SK315

Odosielateľ - odsek S04
Príjemca - odsek S06
Tovarová položka
 
Tovarová položka (záznam č. 1) +/-
"Celkový počet položiek" sa musí zhodovať s počtom sekcií "Tovarová položka" v danej správe. Hodnoty elementov "Číslo tovarovej položky" v rámci jednej správy musia tvoriť súvislý rad čísel začínajúci číslom 1.
   
Opis tovaru znamená bežný obchodný opis s uvedením obchodného názvu a bližšej špecifikácie (technický opis, chemické značky, evidenčné a výrobné čísla) potrebnej pre zatriedenie tovaru do podpoložky spoločného colného sadzobníka. Ak je požadované vyplatenie vývozných náhrad na deklarovaný tovar nachádzajúci sa v prílohe II nariadenia Komisie (EHS) č. 565/80 o vyplatení vývozných náhrad vopred na poľnohospodárske produkty, ktorý je spracovaný podľa schválenej receptúry, uvádza sa tu registračné číslo schválenia receptúry pridelené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Tento odsek musí obsahovať aj údaje, ktoré sa vyžadujú v rámci osobitných predpisov, napríklad údaj o označení spotrebiteľského balenia liehu, výrobkov z liehu a tabakových výrobkov. V prípade, že deklarovaný tovar podlieha spotrebnej dani, uvádza sa tu množstvo tovaru v mernej jednotke, ktorá slúži ako základ pre výpočet spotrebnej dane. Pred číselný údaj o množstve s presnosťou na štyri desatinné miesta sa uvádza druh mernej jednotky.
"Kód nomenklatúry tovaru" musí mať minimálne 4 číslice

Ak je uvedený element "Opis nákladových kusov a tovaru" v sekcii "Tovarová položka" potom je element "Kód nomenklatúry tovaru" nepovinný.

Ak nie je pre daný element aplikované žiadne z uvedených pravidiel, ktoré hovorí o povinnosti/nepovinnosti elementu, tak je element povinný.

"Kód nomenklatúry tovaru" musí mať vždy párny počet znakov.
 
Ak "Kód špecifických okolností" = "E", potom je hrubá hmotnosť pre každú položku v danej správe nepovinná.

Ak nie je pre daný element aplikované žiadne z uvedených pravidiel, ktoré hovorí o povinnosti/nepovinnosti elementu, tak je element povinný.
 
Ak je uvedený "Spôsob platby prepravného" pre celé PCV, "Spôsob platby prepravného" v sekcii "Tovarová položka" nesmie byť uvedený, v opačnom prípade môže byť uvedený.
Používajú sa tieto kódy:
A - Úhrada v hotovosti
B - Platba kreditnou kartou
C - Úhrada šekom
D - Inak (napríklad platba na účet)
H - Elektronický bezhotovostný bankový prevod
Y - Vlastník účtu s prepravcom
Z - Bez úhrady vopred

Ak je uvedený "Spôsob platby prepravného" pre celé PCV, "Spôsob platby prepravného" v sekcii "Tovarová položka" nesmie byť uvedený, v opačnom prípade môže byť uvedený.

Ak je uvedený element Header.TransportChargesMethodOfPayment, tak element Header.Item.TransportChargesMethodOfPayment nesmie byť uvedený, v opačnom prípade môže byť uvedený.
 
Referenčné číslo – číslo prepravného dokladu / obchodné referenčné číslo (ods. 7)

Označenie prepravného dokladu, ktoré sa vzťahuje na prepravu tovaru na colné územie a z colného územia. Patrí sem kód pre druh prepravného dokladu uvedený v prílohe 38 vykonávacieho nariadenia, za ktorým nasleduje identifikačné číslo príslušného dokladu.

Tento údaj je alternatívou k osobitnému referenčnému číslu zásielky [unique consignment reference number – UCR], ak toto číslo nie je k dispozícii. Poskytuje väzbu na iné užitočné zdroje informácií. Výstupné predbežné colné vyhlásenie pre lodné a letecké zásoby: číslo faktúry alebo nákladného listu.

Vstupné predbežné colné vyhlásenia pre cestnú dopravu: tieto informácie sú poskytnuté v prípustnej miere a budú obsahovať odkaz na karnet TIR ako aj na nákladný list CMR.

Pre uvádzanie referenčného čísla platia nasledovné pravidlá:

1. Ak "Kód špecifických okolností" = "A" tak "Obchodné referenčné číslo" a sekcia "Certifikáty" v sekcii "Tovarová položka" sú nepovinné.

2. Ak je uvedené "Obchodné referenčné číslo" pre celé PCV, "Obchodné referenčné číslo" v sekcii "Tovarová položka" nesmie byť uvedené, v opačnom prípade môže byť uvedené.

Ak "Kód špecifických okolností" = "A" tak "Obchodné referenčné číslo" a sekcia "Certifikáty" v sekcii "Tovarová položka" sú nepovinné.

Ak je uvedené "Obchodné referenčné číslo" pre celé PCV, "Obchodné referenčné číslo" v sekcii "Tovarová položka" nesmie byť uvedené, v opačnom prípade môže byť uvedené.

Identifikačný znak OSN pre nebezpečný tovar (podľa ADR) je osobitné poradové číslo (4 číslice) prideľované v systéme Spojených národov látkam a druhom tovaru uvedených v zozname najčastejšie prepravovaného nebezpečného tovaru. Tovar je v takomto prípade prepravovaný pod ADR.
 
Uvádza sa (pokiaľ je k dispozícii v kódovanej verzii kód), príp. názov námorného prístavu, letiska, nákladného terminálu, železničnej stanice alebo iného miesta, kde sa tovar naloží na dopravný prostriedok použitý na prepravu tohto tovaru, ako aj názov krajiny, v ktorej sa toto miesto nachádza.
Ak "Kód špecifických okolností" = "A", tak element "Miesto nakládky" je nepovinný a element "Miesto nakládky" v sekcii "Tovarová položka" nesmie byť uvedený, v ostatných prípadoch je element "Miesto nakládky" v sekcii "Tovarová položka" povinný ak nie je uvedený element "Miesto nakládky", inak nesmie byť uvedený.

Elementy "Miesto nakládky" a "Miesto vykládky" musia mať prvé dva znaky kód krajiny.

Prvé dva znaky musia obsahovať kód krajiny napr. RU.Moskva

 
Uvádza sa kód (pokiaľ je k dispozícii v kódovanej verzii) námorného prístavu, letiska, nákladného terminálu, železničnej stanice alebo iného miesta, kde sa tovar vyloží z dopravného prostriedku použitého na prepravu, ako aj názov krajiny, v ktorej sa toto miesto nachádza. Cestná a železničná doprava- ak takýto kód nie je k dispozícii, uvedie sa názov miesta s maximálnou možnou mierou presnosti. Prvé dva znaky musia obsahovať kód krajiny napr. RU.Moskva

Elementy "Miesto nakládky" a "Miesto vykládky" musia mať prvé dva znaky kód krajiny.

Ak nie je uvedené "Miesto vykládky" pre celé PCV, tak ak je "Kód špecifických okolností" = "B" alebo "E" je "Miesto vykládky" v sekcii "Tovarová položka" nepovinné, pri ostatných hodnotách je povinné. Ak je uvedené "Miesto vykládky" pre celé PCV, tak "Miesto vykládky" v sekcii "Tovarová položka" nesmie byť uvedené.
 
Odosielateľ - TP - odsek S04
Príjemca - TP - odsek S06
Kontaktná osoba - TP - odsek S08
Tranzitná krajina - odsek S13 +/-
Zástupca dopravcu
Osoba predkladajúca PCV - odsek S05
Uvádza sa:
a)právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie - číslo EORI
b)slovenské fyzické osoby - RČ ( Rodné číslo ).

Ak "Kód špecifických okolností" = "E", tak "Osoba predkladajúca PCV" a každý "Príjemca" musia byť schválené hospodárske subjekty.

Subjekty "Osoba predkladajúca PCV", "Dopravca" a "Zástupca dopravcu" musia byť evidované v Centrálnom Registri subjektov colnej správy. Ak je externý subjekt fyzická osoba nepodnikateľ, musí byť uvedený identifikátor rodné číslo alebo EORI číslo. Inak musí byť uvedené vždy EORI číslo. Uvedený identifikátor musí byť tiež evidovaný v Centrálnom Registri subjektov colnej správy.
 
Uvádza sa obchodné meno pri právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo priezvisko a meno pri fyzickej osobe
Uvádza sa ulica a číslo domu.
Uvádza sa poštové smerovacie číslo.
 
Uvádza sa mesto alebo obec.
 
Uvádza sa kód zo zoznamu kódov krajín .
 

Pripojená uzávera - odsek S27 +/-
Kontaktná osoba - odsek S08
Colný úrad následného vstupu - odsek 11/2 +/-
Dopravca na hranici - odsek S07