Logo FSSR

Podanie CV vo vývoze - SK515

Odosielateľ / Vývozca - odsek 2
Odosielateľ / Vývozca - odsek 2 (záznam č. 1)
Uvádza sa :
a)právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie -EORI
b)slovenské fyzické osoby - RČ ( Rodné číslo ).

Subjekt "odosielateľ" (odsek 2) musí byť evidovaný v Centrálnom Registri subjektov colnej správy. - externý subjekt je fyzická osoba nepodnikateľ, musí byť uvedený identifikátor rodné číslo alebo EORI číslo. - externý subjekt je zahraničná osoba, musí byť uvedený identifikátor colné registračné číslo. - inak musí byť uvedené vždy EORI číslo. Uvedený identifikátor musí byť tiež evidovaný v Centrálnom Registri subjektov colnej správy.
Pri zberných zásielkach, ak je treba uviesť viac odosielateľov, sa môže uviesť poznámka „Rôzni – 00200“ a k písomnému colnému vyhláseniu sa pripojí zoznam všetkých vývozcov.
   
uvádza sa obchodné meno pri právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo priezvisko a meno pri fyzickej osobe
 
Uvádza sa názov prevádzky subjektu .
uvádza sa ulica a číslo domu
 
uvádza sa poštové smerové číslo
   
uvádza sa mesto alebo obec
   
uvádza sa kód zo zoznamu kódov krajín
   

Príjemca - odsek 8
Príjemca - odsek 8 (záznam č. 1)
Uvádza sa tu úplné meno / názov, adresa a identifikačné číslo príjemcu tovaru kódom (an..18), ktorý tvorí
a) kód krajiny (a2);
b) kód UN/EDIFACT 3055 (an..3);
c) identifikačný kód príjemcu (an..13).
Kódy UN/EDIFACT 3055 sa používajú na identifikáciu úradov a organizácií, tieto kódy uverejňuje OSN a vyjadrujú zoznam úradov a organizácií, ktoré zodpovedajú za vypracovanie zoznamov hospodárskych subjektov. Ak v zozname nie je uvedený kód príslušného úradu alebo organizácie, ktorá pridelila identifikačné číslo, použije sa kód „ZZZ“.

   
uvádza sa obchodné meno pri právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo priezvisko a meno pri fyzickej osobe
 
Uvádza sa názov prevádzky subjektu .
uvádza sa ulica a číslo domu
 
uvádza sa poštové smerové číslo
   
uvádza sa mesto alebo obec
   
uvádza sa kód zo zoznamu kódov krajín

Ak Kód deklarácie (odsek 1.1) = "EX" alebo "EU" a zároveň Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) sa nachádza v zozname (10; 11; 21; 23; 31), ISO kód krajiny sídla príjemcu (odsek 8) musí byť štát mimo EÚ.

Technické pravidlo:
Ak SAD.DeclarationCode = "EX" alebo "EU" a zároveň SAD.ProcedureCodeRequested sa nachádza v zozname (10; 11; 21; 23; 31), tak SAD.SubjectConsignee.CountryCode musí byť štát mimo EÚ.
   

Deklarant - odsek 14
Uvádza sa tu úplné meno / názov, adresa a identifikačné číslo deklaranta alebo jeho zástupcu v prípade nepriameho zastúpenia. V prípade, že deklarant je totožný s odosielateľom, môže sa uviesť „Odosielateľ 00300“, ak je deklarant totožný s vývozcom, môže sa uviesť „Vývozca – 00400“.

Uvádza sa:
a)právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie - EORI

b)slovenské fyzické osoby - RČ ( Rodné číslo ).

Subjekty "deklarant" (odsek 14), "odosielateľ" (odsek 2) a "prepravca na výstupe" musia byť evidované v Centrálnom Registri subjektov colnej správy.
- externý subjekt je fyzická osoba nepodnikateľ, musí byť uvedený identifikátor rodné číslo alebo EORI číslo.
- externý subjekt je zahraničná osoba, musí byť uvedený identifikátor colné registračné číslo.
- inak musí byť uvedené vždy EORI číslo.
Uvedený identifikátor musí byť tiež evidovaný v Centrálnom Registri subjektov colnej správy.
   
uvádza sa obchodné meno pri právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo priezvisko a meno pri fyzickej osobe
 
Uvádza sa názov prevádzky subjektu .
uvádza sa ulica a číslo domu
 
uvádza sa poštové smerové číslo
   
uvádza sa mesto alebo obec
   
uvádza sa kód zo zoznamu kódov krajín
   

Tovarová položka
 
Tovarová položka (záznam č. 1) +/-
Celkový počet položiek (odsek 5) sa musí zhodovať s počtom sekcií Item, ktoré obsahuje príslušná správa. Čísla tovarových položiek (odsek 32) musia v rámci jednej správy tvoriť súvislý rad čísel začínajúci číslom 1.
   
Vypĺňa sa. Uvádzajú sa značky, čísla, množstvo a druh nákladových kusov, alebo ak ide o nezabalený tovar, množstvo takéhoto tovaru, na ktorý sa vzťahuje colné vyhlásenie, ako aj údaje potrebné na jeho identifikáciu. Opis tovaru znamená bežný obchodný opis s uvedením obchodného názvu a bližšej špecifikácie (technický opis, chemické značky, evidenčné a výrobné čísla) potrebnej pre zatriedenie tovaru do podpoložky spoločného colného sadzobníka. Ak je požadované vyplatenie vývozných náhrad na deklarovaný tovar nachádzajúci sa v prílohe II nariadenia Komisie (EHS) č. 565/80 o vyplatení vývozných náhrad vopred na poľnohospodárske produkty, ktorý je spracovaný podľa schválenej receptúry, uvádza sa tu registračné číslo schválenia receptúry pridelené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Tento odsek musí obsahovať aj údaje, ktoré sa vyžadujú v rámci osobitných predpisov, napríklad údaj o označení spotrebiteľského balenia liehu, výrobkov z liehu a tabakových výrobkov.
 
Vypĺňa sa. Prvý pododsek (8 znakov) Pri vypĺňaní sa používajú položky kombinovanej nomenklatúry.
   
Druhý pododsek (dva znaky) Vypĺňa sa podľa kódov Integrovanej tarify Spoločenstva TARIC (ďalej len „TARIC“) (dva znaky pri uplatňovaní osobitných opatrení Spoločenstva v súvislosti s formalitami, ktoré sa vykonávajú v mieste určenia).

Ak je na tovarovej položke v odseku 37.2 uvedený kód národného režimu "E51", "E52" alebo "E53", potom na danej tovarovej položke v odseku 33 musí byť uvedený doplnkový kód 1 alebo doplnkový kód 2.
 
Tretí pododsek (štyri znaky) Vyplní sa podľa kódov TARIC (prvý dodatkový znak).

Ak je na tovarovej položke v odseku 37.2 uvedený kód národného režimu "E51", "E52" alebo "E53", potom na danej tovarovej položke v odseku 33 musí byť uvedený doplnkový kód 1 alebo doplnkový kód 2.
 
Štvrtý pododsek (štyri znaky) Vyplní sa podľa kódov TARIC (druhý dodatkový znak).

Doplnkový kód tovaru 3 (národný doplnkový kód - odsek 33) a ISO kód krajiny pôvodu tovaru (odsek 34a) nesmie byť pri vývoze uvedený.
 
Doplnkový kód tovaru 3 (národný doplnkový kód - odsek 33) a ISO kód krajiny pôvodu tovaru (odsek 34a) nesmie byť pri vývoze uvedený.
 
Používajú sa nasledovné kódy:
1 Bratislavský kraj
2 Trnavský kraj
3 Trenčiansky kraj
4 Nitriansky kraj
5 Žilinský kraj
6 Banskobystrický kraj
7 Prešovský kraj
8 Košický kraj
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "B","C","E" alebo "F", tak Kód regiónu krajiny pôvodu tovaru (kód kraja SR) (odsek 34b) je nepovinný.

Ak (Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) = "76" alebo "77") alebo (Kombinácia režimov (odsek 37.1) = "3171" alebo "3178"), tak Kód regiónu krajiny pôvodu tovaru (kód kraja SR) (odsek 34b) nesmie byť uvedený.

 
Ak Kombinácia režimov (odsek 37.1) = "2151", tak Kód národného režimu (odsek 37.2) musí byť rovný "B51" alebo "B52".

Ak je v odseku 44 uvedený Doplnkový kód = "V0900", tak v odseku 37.2 musí byť uvedený kód národného režimu s prvým znakom = "E".
 
S použitím príslušných kódov sa uvádzajú údaje, ktoré sa požadujú v rámci platných osobitných predpisov, ako aj referenčné údaje dokladov, ktoré sa predkladajú k colnému vyhláseniu, vrátane poradových čísiel kontrolných výtlačkov T5.
Pododsek "Kód O.Z." (kód osobitných záznamov) sa nesmie používať. Ak sa colné vyhlásenie na spätný vývoz, ktorým sa ukončuje režim colné uskladňovanie, predkladá colnému úradu, ktorý nie je zúčtujúcim úradom, uvádza sa názov a úplná adresa zúčtujúceho úradu.
Osobitné záznamy - na označovanie osobitných záznamov colnej povahy sa používa päťmiestny znak. Tento znak nasleduje po dodatkových údajoch, ak právne predpisy Spoločenstva neustanovujú, aby sa použil namiesto textu. Na národnej úrovni sú zavedené osobitné záznamy pre
 náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu spojené s dopravou vyvážaného tovaru od slovenskej hranice,
 cena za poskytnutú službu, vrátane hodnoty pridaného tovaru ES pri spätnom vývoze z režimu aktívny zušľachťovací styk, a
 uplatnenie žiadosti o vývoznú náhradu.
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "B" alebo "C" alebo "E" alebo "F", tak vyplnenie je nepovinné, inak povinné.

Hodnota musí byť zaokrúhlená matematicky na celé čísla.
 
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "B" alebo "C" alebo "E" alebo "F", tak vyplnenie je nepovinné, inak povinné.

Hodnota musí byť zaokrúhlená matematicky na celé čísla.
 
Identifikačný znak OSN pre nebezpečný tovar (podľa ADR) je osobitné poradové číslo (4 číslice) prideľované v systéme Spojených národov látkam a druhom tovaru uvedených v zozname najčastejšie prepravovaného nebezpečného tovaru. Tovar je v takomto prípade prepravovaný pod ADR.
 
Nákladové kusy a balenie +/-
Nákladové kusy a balenie (záznam č. 1)
Uvádza sa kód druhu nákladových kusov.

Ak sa “Kód druhu nákladových kusov“ (odsek 31) nachádza v zozname ("VQ", "VG", "VL", "VY","VR", "VO"),
potom "množstvo balení" musí byť = 1;
Inak
Ak sa “Kód druhu nákladových kusov“ (odsek 31) nachádza v zozname ("NE"; "NF", "NG"), potom "množstvo balení" musí byť kladné celé číslo okrem nuly; Inak "množstvo balení" musí byť kladné celé Číslo vrátane nuly.

Ak pre daný "Kód duhu nákladových kusov" a "Značky nákladových kusov (balení)" je uvedený "Počet kusov" = 0, potom aspoň na jednej tovarovej položke CV musí byť uvedený rovnaký "Kód duhu nákladových kusov" a "Značky nákladových kusov (balení)", kde "Počet kusov" > 0.
   
Uvádza sa počet kusov .

Hodnota elementu SAD.Item.ItemPackage.Amount musí byť kladné celé číslo <= 99999.
   
Uvádzajú sa značky nákladových kusov.
   

Množstvo tovaru v merných jednotkách +/-
Množstvo tovaru v merných jednotkách (záznam č. 1)
Uvádza sa kód mernej jednotky.

Musí byť uvedená nenulová čistá hmotnosť (odsek 38) aj nenulová hrubá hmotnosť (odsek 35), t.j. ((aspoň jeden záznam, kde Kód mernej jednotky = "kgm", Kód kvalifikátora mernej jednotky = "" a množstvo > 0) a (aspoň jeden záznam, kde Kód mernej jednotky = "kgm" a Kód kvalifikátora mernej jednotky = "g" a množstvo > 0)).

Hrubá hmotnosť (odsek 35) musí byť väčšia alebo rovná ako čistá hmotnosť (odsek 38).

Ak je čistá alebo hrubá hmotnosť menšia ako jeden kilogram, tak sa uvádza s presnosťou na 3 desatinné miesta, inak sa uvádza na celé čísla.

Ak je tovar predmetom spotrebnej dane, tak musí byť uvedená merná jednotka a množstvo tovaru v mernej jednotke stanovenej zákonom o spotrebnej dani (odsek 31).

Ak sa ku kódu komodity (odsek 33) vzťahuje dodatková merná jednotka, musí byť uvedená.
   
Uvádza sa kód kvalifikátora mernej jednotky.
 
Uvádza sa množstvo tovaru v mernej jednotke s kvalifikátorom . V prípade, že deklarovaný tovar podlieha spotrebnej dani, uvádza sa tu množstvo tovaru v mernej jednotke, ktorá slúži ako základ pre výpočet spotrebnej dane. Pred číselný údaj o množstve s presnosťou na štyri desatinné miesta sa uvádza druh mernej jednotky.
   

Tranzitná krajina