Logo FSSR

Colné formuláre FRSR - Jednoduché vyplňovanie

Vážení obchodníci,

v súvislosti zo zavádzaním elektronického colného konania v tranzite / vývoze a v predbežných colných vyhláseniach o vstupe (ďalej len „vstupné PCV“) sme pre Vás pripravili možnosť vyplnenia colných vyhlásení v elektronickej forme. Systém je určený predovšetkým tým obchodníkom, ktorí nie sú častými (skôr náhodnými) predkladateľmi deklarácií pre vývoz, tranzit alebo vstupné PCV, a nemajú vlastný systém pre vytváranie elektronických deklarácií.

Deklarácie je možné predkladať len v štandardnom postupe bez zastúpenia, nakoľko držiteľov zjednodušených postupov a osoby vykonávajúce zastupovanie v colnom konaní nie je možné považovať za osoby, ktoré predkladajú colné vyhlásenia zriedkavo.


Systém nemá k dispozícii číselníky, tzn. kódy používané pri vyplňovaní colného vyhlásenia je potrebné použiť rovnaké ako pri písomnom colnom vyhlásení v zmysle prílohy č. 38 Nariadenia Komisie č. 2454/93. Niektoré potrebné kódy sú uvedené v popise k danému údaju označené „?“. Taktiež niektoré logické kontroly na vyplnenie colného vyhlásenia nie sú zapracované. Systém skontroluje či sú vyplnené všetky povinné údaje v predpísanom formáte. Následne je možné vašu deklaráciu uložiť do súboru v tvare *.xml. Takto pripravenú elektronickú deklaráciu je potrebné podpísať zaručeným elektronickým podpisom a zaslať do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR pre colnú oblasť. Späť zasielané komunikačné správy je možné si zobraziť prostredníctvom produktov pre vizualizáciu formulárov, ktoré nájdete na našej web stránke.

Viac o podmienkach elektronickej komunikácie so sekciou colnou Finančnej správy SR nájdete v časti „Podmienky pre uplatnenie elektronickej komunikácie“. Pred prvým použitím systému odporúčame preštudovať si užívateľskú príručku a podmienky pre uplatnenie elektronickej komunikácie v colnom konaní.


Odbor prevádzky IS a Odbor colný FR SR